Sądy ds. własności intelektualnej w Polsce ?

 W marcu 2019 do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił : „projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw”. Treść projektu nie została opublikowana, ale z treści dot. informacji z Ministerstwa Sprawiedliwości wynika że, projekt ma na celu:


1. Stworzenie w ramach sądownictwa powszechnego odrębnych jednostek organizacyjnych, które miałyby zajmować się sprawami o ochronę praw autorskich i pokrewnych, wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych.

Znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych.
Zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Ochronę dóbr osobistych, dotyczących wykorzystania wartości dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorstwa, towarów lub usług.

2. Stworzenie sędziom, w ramach istniejących struktur sądowych, możliwości specjalizacji w zakresie własności intelektualnej.

3. Utworzenie wyspecjalizowanych jednostek w sądach okręgowych i apelacyjnych.

4. Wprowadzenie zastępstwa przez fachowych pełnomocników. Przyczynić się to ma do szybkości postępowania, lepszej koncentracji materiału dowodowego. Wskazanie właściwej podstawy prawnej dla zgłaszanych żądań.

5. Uregulowanie postępowania w sprawach własności intelektualnej w tym:
- rozpoznawania wniosków o zabezpieczenie środków dowodowych.
- rozpoznawanie wniosków o wyjawienie i dostarczenie środka dowodowego
- rozpoznawania wniosków o wezwanie do udzielenia informacji

6. Uregulowanie dwóch szczególnych rodzajów powództwa:
- powództwa wzajemnego
- powództwa o ustalenie, że określone czynności nie naruszają określonego patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa rejestracji.

W zakresie rozwiązań tyczących powództwa wzajemnego, projekt wzoruje się na Rozporządzeniu Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego
Obecnie część tego rodzaju spraw rozpatrywana jest wyłącznie w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym RP.

Wyspecjalizowane wydziały sądów powszechnych zajmujące się sprawami własności intelektualnej funkcjonują już w UE w następujących krajach:

Austrii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, na Węgrzech, w Luksemburgu, Holandii, Rumunii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Na świecie taki model wyrokowania obowiązuje w 54 krajach.

Postulat utworzenia takich sądów w Polsce forsuje od lat PIRP.
W kadencji poprzedniego Sejmu powstał projekt ustawy pod patronatem Prezesa UP, ale Sejm nie zdążył się nim zająć. Projekt zakładał utworzenie jednego sądu apelacyjnego dla całego kraju, i 3 – 4 sądów okręgowych jako I instancji

Obecnie właściwych do orzekania w tych sprawach jest w pierwszej instancji 45 sądów okręgowych, a w drugiej instancji 11 sądów apelacyjnych.

PLANOWANY TERMIN PRZYJĘCIA PROJEKTU PRZEZ RM – II kwartał 2019 !

 

Zobacz także