Nowelizacja ustawy - Prawo własności przemysłowej 2019.

Od dnia 16 marca 2019r. weszła w życie nowelizacja ustawy - Prawo własności przemysłowej. Najistotniejsza ze zmian dotyczy pojęcia znaku towarowego. Zgodnie z aktualną definicją, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Zatem dotychczas było istotne, by znak był możliwy do przedstawienia graficznie. Wymóg ten został zniesiony. Obecnie znak musi być możliwy do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Nowelizacja znosi zatem wymóg graficznej przedstawialności znaku. Wystarczy, by znak był możliwy do przedstawienia w rejestrze, w taki sposób, by nie było wątpliwości, co jest przedmiotem ochrony.

W nowelizacji podano także przykłady znaków towarowych. Obok klasycznych znaków, takich jak: wyraz, rysunek, litera, cyfra, czy kolor, wymieniono także dźwięk. Przy czym chodzi tutaj o dźwięk jako taki, nie o jego zapis nutowy. W granicach nowej definicji zasadniczo powinny mieścić się także znaki multimedialne, czyli składające się z dźwięku, obrazu, ruchu. Takie multimedialne znaki są już rejestrowane przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, a ich przykładami są:

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017931243

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017451816

Kolejna istotna zmiana z pewnością ucieszy właścicieli już zarejestrowanych znaków towarowych. Zgodnie z nowelizacją Urząd Patentowy będzie informował właścicieli znaków o zbliżającym się terminie przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy i wymaganej opłacie. Co istotne, właściciele znaków nie będą musieli już składać pisemnych wniosków o przedłużenie ochrony, wystarczające będzie uiszczenie samej opłaty za kolejny okres ochronny. To z kolei oznacza, że faktycznie właściciele znaków będą ponosili mniej kosztów związanych z przedłużeniem prawa ochronnego. Dotychczas bowiem należało uiścić opłatę za kolejny okres ochronny oraz osobną opłatę od wniosku o przedłużenie.

Nowelizacja zmienia także sytuację licencjobiorcy. Licencjobiorca będzie mógł wystąpić z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy za zgodą uprawnionego z tego prawa – chyba, że strony umowy wyłączą to uprawnienie licencjobiorcy.

Ciekawa zmiana dotyczy również treści art. 305 ust. 1. Pwp Dotychczas wprost penalizował on  działania z użyciem  podrobionego znaku towarowego.W nowelizacji doprecyzowano, że karalne jest również posługiwanie się unijnym znakiem towarowym. To istotne, gdyż funkcjonowały rozbieżne stanowiska co do możliwości stosowania tego przepisu w odniesieniu do znaków unijnych.

 

Zobacz także