BP bez wyłączności. Barwne znaki towarowe.

W ostatnim czasie pisaliśmy o sporze T-Mobile z ubezpieczeniowym startupem, którego przedmiotem było użycie przez amerykańską firmę koloru różowego w prowadzonej na terenie Niemiec kampanii reklamowej.

Jak widać w ostatnim czasie spory dotyczące ochrony danego koloru lub zestawienia kolorów są na gruncie prawa ochrony własności intelektualnej bardzo popularne. Tym razem rozstrzygnięcie nie było korzystne dla podmiotu uprawnionego, a konkretnie stacji paliw BP, które charakteryzują się barwą żółtą i zieloną.

Sprawa zaczęła się od używania przez jednego z lokalnych przedsiębiorców w prowadzonych przez niego stacjach benzynowych zestawienia barwy zielono-żółtej, która z kolei połączona była z kolorami: białym, srebrnym i szarym, przy czym podświetlane elementy stacji charakteryzowały się dodatkowo zieloną barwą. Taka sytuacja nie spodobała się BP, które wytoczyło przedsiębiorcy sprawę sądową, podnosząc w pozwie m.in. stosowanie oznaczenia wprowadzającego w błąd zarówno co do pochodzenia oferowanych towarów i usług, jak i oznakowania przedsiębiorcy, ale także wykorzystywanie renomy innej firmy, co miało powodować naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe powoda, a także czyny nieuczciwej konkurencji. W pozwie BP żądało m.in. zakazania pozwanemu używania dla oznakowania stacji paliw (świadczonych przez niego usług, ich reklamy oraz sprzedaży paliw płynnych) zielono-żółtej kombinacji kolorów, a także zaprzestania przez pozwanego podświetlania na zielono jakichkolwiek elementów stacji paliw, a w szczególności otoku wiaty głównej, ścian sklepu oraz słupa cenowego. 

Sprawa zakończyła się pozytywnie dla pozwanego, gdyż sąd I instancji oddalił powództwo, z kolei wyrokiem z dnia 26 lutego 2019 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił apelację powoda (sygn. akt V AGa 238/18).

Stacja BP znak towarowy

W toku postępowania sądowego, sąd II instancji zaznaczył, iż znaki towarowe BP charakteryzujące się barwą zielono-żółtą niewątpliwie mają renomowany charakter, co zostało potwierdzone wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2010 roku (sygn. akt IV CSK 231/10) w innym, starszym już postępowaniu. Jednak owa okoliczność nie uzasadnia roszczeń powoda w niniejszej sprawie, gdyż wygląd prowadzonych przez pozwanego stacji paliw nie jest podobny do stacji BP w takim stopniu, który uzasadniałby żądania pozwu. Zdaniem sądu zakazanie innym przedsiębiorcom, w tym takim, którzy prowadzą stacje paliw – używania zestawienia kolorów zielonego i żółtego ograniczałoby swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Sąd zaznaczył, że prawa ochronne BP obejmują takie zestawienie barw, w których kolor zielony zajmuje 40% koloru w zestawieniu z barwą żółtą. Istotnym faktem jest także to, że przedmiotem ochrony jest ogólne zestawienie spornych barw ze znakami towarowymi powoda oraz wizerunkiem stacji paliw.

Co więcej, odnosząc się do żądań pozwu zauważyć należy, iż dotyczą one także innych barw, w tym m.in. białej, srebrnej czy też szarej, które były stosowane przez BP dopiero po rebrandingu i odświeżeniu wizerunku marki w 2015 roku, a których ochrony nie obejmuje sporny znak towarowy. Tym samym roszczenia BP były bezzasadne.

Mając na względzie w/w okoliczności sądy obu instancji rozpoznające w/w sprawę nie przyznały racji BP.

Zobacz także